Skip to main content

GEBIEDSVISIE TRAVERSE A9

VP09_Final_160316-1024x768.jpg

Het hart van Amstelveen wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. De A9 wordt ter hoogte van het Stadshart verdiept aangelegd en voorzien van een overkapping. Het bestaande viaduct over de Keizer Karelweg met toe- en afritten verdwijnt. Er komt een compleet nieuwe aansluiting op het gemeentelijk wegennet met een andere ontsluiting van het Stadshart. Dat geeft een eenmalige en unieke kans om de barrièrewerking van de A9 te verminderen en het Stadshart beter bereikbaar en toegankelijker te maken. Hoe? Daartoe is een gebiedsvisie opgesteld.

De visie kent een stapsgewijze opbouw, van abstract naar specifiek. Na een inleiding komen in het tweede hoofdstuk de ambities aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitwerking per deelgebied. Hoofdstuk 4 tenslotte geeft een resumé van de kaders voor de verdere uitwerking. Deze zijn gericht op de vier essentiële voorstellen uit deze gebiedsvisie, namelijk:

1. Er komt een nieuwe voetgangersroute tussen de bomenbrug en het Stadsplein via een passage op de plek waar nu nog de oprit van de Schouwburggarage ligt.

2. De in- en uitrit van de Schouwburggarage wordt verplaatst naar de Meander.

3. Ten behoeve van de gewenste verlevendiging van het Stadsplein komt er een bioscoop die wordt gepositioneerd aan de achterzijde van de Schouwburg, met een entree aan het Stadsplein.

4. Om de samenhang tussen Amstelveen noord en zuid te verbeteren ontstaat na 2025 ruimte voor gebiedsontwikkeling aan weerszijden van de overkapping A9 Stadshart. Aan de noordzijde met een grootstedelijk profiel en aan de zuidzijde met een tuinstedelijk profiel.

De volledige concept gebiedsvisie kunt u hier downloaden