Skip to main content

REGELS RONDOM DE VAKANTIEDAGEN

  • Uw werknemer moet zijn vakantie schriftelijk aanvragen.
  • In principe keurt u de aanvraag goed, maar er zijn situaties denkbaar waarbij u een vakantieverzoek mag weigeren.
  • Bij weigeren moet u binnen veertien dagen schriftelijk reageren op het verzoek.

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stelt u vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Een werknemer kan na een jaar werken aanspraak maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Iemand die vijf dagen werkt, heeft recht op minimaal twintig vakantiedagen.

Meer dan wettelijk minimum

Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen in een arbeidscontract of een cao staan. Zieke werknemers bouwen ook gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel vakantiedagen als andere werknemers.

Schriftelijke aanvraag

Uw werknemer moet zijn vakantie op tijd- en schriftelijk aanvragen. In principe moet u die aanvraag goedkeuren. Mag u een vakantieverzoek ook weigeren? Er zijn drie situaties waarin u de aanvraag kunt weigeren:

Er zijn gewichtige redenen of er is een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarvan is sprake als de vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet u afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor uw werknemer. En u moet toestaan dat uw werknemer in een andere periode zijn vakantie opneemt.

Uw werknemer heeft niet genoeg vakantiedagen voor de duur van zijn gewenste vakantie.

In de cao of de arbeidsovereenkomst staat dat uw werknemer in een bepaalde periode vakantie op moet nemen of juist niet weg mag.

Ondernemen met personeel

Op tijd reageren

Het is belangrijk dat u tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. U moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als u als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk laat weten, gaat de vakantie van uw werknemer door zoals hij aangevraagd heeft. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden, die in de cao of arbeidsovereenkomst vermeld zijn.

Intrekken van vastgestelde vakantie

Als u een vakantieaanvraag hebt goedgekeurd, staat deze vast. U mag dat niet zomaar weer terugdraaien. Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang, waarbij geldt dat u met uw werknemer moet overleggen. Bovendien bent u dan verplicht de schade van de werknemer te vergoeden, zoals bijvoorbeeld de reeds geboekte vakantie.

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. U spreekt dan met uw werknemer af wanneer hij deze dagen alsnog opneemt.

Houdbaarheid vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Uw werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in een jaar heeft opgebouwd, vervallen dus het volgend jaar op 1 juli. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen door bijvoorbeeld ziekte. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn vastgelegd. En voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen ook weer andere regels gelden, op basis van de cao of arbeidsovereenkomst.