Skip to main content

Ontslag

 Wil je een werknemer ontslaan en gaat hij hiermee akkoord? Dan moet je het ontslag schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Volg hierbij dit stappenplan.

Als je een werknemer ontslaat, doe je dat het liefst met zo weinig mogelijk rompslomp. Juridische procedures bij het UWV of de kantonrechter zijn tijdrovend en kosten veel geld en moeite.

Je kunt jezelf en je werknemer een gang naar de rechter besparen door in goed onderling overleg te besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Gaat je werknemer hiermee akkoord? Dan ben je verplicht om jullie afspraken rond de ontbinding van het arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Dat doe je in de zogeheten vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst).

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee jij en je werknemer het dienstverband vrijwillig en met wederzijds goedvinden beëindigen. Het is dan niet meer nodig een ontslagvergunning bij het UWV of de kantonrechter aan te vragen. Als je alles volgens de regels doet, behoudt je werknemer gewoon zijn recht op een WW-uitkering.

VOORWAARDEN OPSTELLEN VAN EEN OVEREENKOMST

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen opstellen van een vaststellingsovereenkomst is dat jij als werkgever het initiatief neemt voor het ontslag. Als je werknemer zelf ontslag wil nemen, terwijl jij hem misschien helemaal niet kwijt wilt, zal het UWV zijn WW-aanvraag niet goedkeuren.

Het UWV controleert namelijk altijd of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Dat is het geval als een werknemer zelf ontslag neemt of als hij op staande voet is ontslagen. In die gevallen accepteert het UWV een vaststellingsovereenkomst dus niet.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST MAKEN

Als jij en je werknemer het eens zijn over een ontslag met wederzijds goedvinden, kun je overgaan tot het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Gebruik hiervoor dit stappenplan:

STAP 1. CHECK OF JE WERKNEMER ECHT INSTEMT MET ONTSLAG

Voordat je nog maar één letter op papier zet, moet je nogmaals bij je werknemer nagaan of hij akkoord gaat met het ontslag. Als werkgever heb je hiertoe namelijk een onderzoeksplicht.

Je moet onderzoeken of je werknemer dit echt wil en zijn instemming moet eenduidig en ondubbelzinnig zijn. Neem daarom geen genoegen met een mondelinge toezegging, maar vraag om een schriftelijke bevestiging, bijvoorbeeld in een e-mail of app.

STAP 2. INFORMEER JE WERKNEMER OVER DE GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG

Naast de onderzoeksplicht heb je ook de plicht je werknemer te wijzen op de mogelijke consequenties van zijn ontslag. Zo moet hij weten dat hij door zijn ontslag met wederzijds goedvinden afstand doet van de bescherming die het ontslagrecht hem biedt. In plaats daarvan zullen de afspraken in de vaststellingsovereenkomst gelden.

Wijs je werknemer ook op zijn recht op een WW-uitkering. Leg hem uit dat hij deze moet aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag zal hij een kopie van de vaststellingsovereenkomst aan het UWV moeten overleggen.

TIP

Zie voor een uitgebreide checklist voor de inhoud van de vaststellingsovereenkomst het artikel Beëindigingsovereenkomst maken, 5 aandachtspunten.

Daarnaast zijn er enkele zaken van belang die het UWV zeker zal checken bij een mogelijke WW-aanvraag. Zet in de vaststellingsovereenkomst daarom ook het volgende:

  • Naam en het adres van jezelf en van je werknemer.

  • Geef aan dat jij het initiatief neemt voor het ontslag.

  • Vermeld de reden voor het ontslag en geef aan dat er geen sprake is van een dringende reden.

  • Vermeld dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.

  • De afspraak dat jij op de einddatum van het dienstverband een eindafrekening maakt.

  • De datum waarop en plaats waar jij en je werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

VOORBEELD VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

In plaats van zelf een concept-vaststellingsovereenkomst op te stellen, kun je ook gebruikmaken van een van de vele voorbeelden die op internet te vinden zijn. Zie bijvoorbeeld op de site van het UWV.

STAP 3. ONDERHANDEL MET JE WERKNEMER

Geef je werknemer ruim de tijd, bijvoorbeeld een week, om de concept-vaststellingsovereenkomst goed te bestuderen. Hij zal ongetwijfeld met suggesties voor veranderingen komen. Ga hierover met hem in gesprek.

Mogelijk zal je werknemer het onderste uit de kan willen halen, want hij is niet verplicht om in te stemmen met het ontslag. Luister hier rustig naar en onderhandel dit op zo’n manier uit dat het resultaat voor jullie beiden aanvaardbaar is. Bied hem iets extra’s als dat nodig is, bijvoorbeeld een vergoeding voor een outplacementtraject of een training.

Als de onderhandelingen naar tevredenheid zijn afgerond, verwerk je de nieuwe afspraken in de concept-vaststellingsovereenkomst en maak je hem definitief.

STAP 4. ONDERTEKEN DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De laatste stap is de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, met vermelding van de datum en de plaats van ondertekening. De overeenkomst is pas rechtsgeldig als jij en je werknemer allebei jullie handtekening onder het document hebben gezet.

Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft je werknemer nog twee weken bedenktijd. Je bent als werkgever wettelijk verplicht om je werknemer te informeren over deze bedenktermijn.

De bedenktermijn is exact 14 dagen en begint te lopen na de totstandkoming van de overeenkomst. Je moet de bedenktijd expliciet in de vaststellingsovereenkomst opnemen. Als je dit niet doet, wordt de termijn verlengd naar drie weken.